Projectadvies Buitengebied V.O.F. is een kleinschalig adviesbureau dat

gebiedsontwikkeling van beleid naar uitvoering brengt. Wij zijn veel werkzaam in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe. Onze kracht zit in het opstellen van op uitvoering gerichte plannen. Wij zien onze opdrachtgevers vaak verzanden in regelgeving, vergunningen, subsidies en de inhoudelijke keuzen die gemaakt kunnen worden.

 


Projectadvies Buitengebied heeft hiervoor de kennis in huis. Met een praktische en gerichte aanpak van de projectleider, het verkennen van de integrale project risico's en het leveren van maatwerk brengen wij grote en kleine opdrachten tot uitvoering. Denk hierbij aan het opstellen van inrichtingsplannen, voeren van onderhandelingen met diverse partijen, maken van contracten voor uitvoering en aankoop van gronden, aanvragen van vergunningen, regelen van subsidies en het begeleiden van de uitvoering. Het gaat er om dat uw project naar wens gerealiseerd wordt.

Het Fryske Marrenproject

Het Friese Merenproject wil het unieke watersportgebied in Friesland behouden en verder ontwikkelen

Als onderdeel van het Friese Merenproject is op het voormalige grondgebied van de gemeente Boarnsterhim (Bíhim) een afzonderlijk baggerprogramma vastgesteld


Meer informatie

Naar een nieuw Schoonebeekerdiep

Er zijn verschillende aanleidingen waarom het waterschap het Schoonebeekerdiep op een andere manier wil inrichten

Verder is de beek op dit moment niet erg aantrekkelijk voor planten en dieren


Meer informatie

Optimaliseren waterbeheersing Nieuwlande - Schuinesloot

Door het Waterschap Velt en Vecht zijn wij ingezet als projectleider planvorming en uitvoering

Het optimaliseren van de waterbeheersing te Nieuwlande - Schuinesloot


Meer informatie

Noordelijke Elfsteden vaarroute

In opdracht van de provincie Fryslan, Wetterskip Fryslan en de Gemeente Leeuwarderadeel hebben wij als adviseur zitting genomen in de selectiecommissie voor de EG procedure aanbesteding ingenieursdiensten

De komende jaren zal het noordelijke deel van de Friese Elfstedenroute (ca


Meer informatie

Uitloop & vernattingsgebied Broekdijklje te Ommen.

Door de Gemeente Ommen en het Waterschap Velt - Vecht zijn wij ingezet als projectleider planvorming en uitvoering

Opstellen van een verkennende studie, in overleg met diverse partijen het maken van een inrichtingsplan, het aanbestedingsgereed maken en begeleiden van de uitvoering


Meer informatie

LOFAR project Buinen-Exloo

32 antennevelden en 400 hectare natuur

Langs de bovenloop van de Hunze heeft Astron 400 hectare grond aangekocht


Meer informatie

Van Heutszpark

Gemeente Coevorden en waterschap Velt en Vecht hebben de handen ineen geslagen om het slib uit de oude stadsgracht van Coevorden te halen

 


Meer informatie

Waterbeheer- en baggerplan voor Waterschap Velt en Vecht.

Waterschap Velt en Vecht heeft totaal 997 watergangen in eigendom en onderhoud

De laatste jaren lopen de reguliere werkzaamheden, de projecten in het landelijk gebied en projecten in het stedelijk gebied steeds vaker door elkaar


Meer informatie

Fietsverbinding Meerwijck-Waterhuizen

Naast het realiseren en beheren van natuurgebieden heeft Stichting het Groninger Landschap

ook betrokkenheid bij het realiseren van een recreatieve infrastructuur


Meer informatie

Privatisering jachthavens Zwartewaterland

De gemeente Zwartewaterland is rijk aan water

Aan dit water zijn diverse jachthavens gelegen


Meer informatie